کُتُب پیشنهادی

ماهنامه الکترونیکی خبری - تحلیلی بلیغ (سال پنجم - شماره چهل و چهارم - شهریور 1398)
اخلاق اسلامی در نهج البلاغه (خطبه متقین) ج 1
عرفان اسلامی (شرحی جامع بر صحیفه سجادیه) جلد سوم