کُتُب پیشنهادی

پیام امام امیر المؤمنین علیه السلام (دوره 20 جلدی) جلد اول
نهج البلاغه با ترجمه فارسی آیت الله العظمی مکارم شیرازی
ماهنامه الکترونیکی خبری - تحلیلی بلیغ (سال ششم - شماره شصت و یکم - اسفند 1399)